Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky platné pro internetový obchod Eshop.ING3D vymezují pravidla kupní smlouvy, způsobu platby a dodání, práv kupujícího, povinnosti z vadného plnění, vyřízení reklamace a dalších oblastí.

 

Čl. 1

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro uzavírání a plnění kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě Eshop.ING3D Obchodní podmínky blíže vymezují reklamační řád a upřesňují další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost CzechLife s.r.o., IČO 25931873, DIČ CZ  25931873, se sídlem Havlíčkova 2545, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 15558 (dále jen „CzechLife“ nebo „Prodávající“), tel. +420 601 500 767, e-mail: info@ing3d.cz.
 3. Veškeré smluvní závazkové vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Čl. 2
Obecná ujednání

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 2. Za podnikatele se se zřetelem k této činnosti považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Kupující-spotřebitel je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Kupující-podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Za kupujícího-podnikatele je se zřetelem k této činnosti považován každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 5. Reklamace je jednostranné právní jednání kupujícího, jímž se domáhá svých nároků z vadného plnění.

 

Čl. 3
Kupní smlouva

 1. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 2. Dostupnost produktů je uváděna u jednotlivých produktů.
 3. Nabídka zboží a služeb prostřednictvím stránek internetového obchodu Eshop.CzechLife.net má pouze informativní charakter, nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a CzechLife není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
 4. Objednávku (závazný návrh na uzavření smlouvy) může kupující vytvořit tak, že vloží požadované plnění (zboží/službu, elektronický obsah, množství, způsob dopravy a platby) do elektronického košíku a odešle ji prodávajícímu, přičemž za případné chyby při přenosu dat CzechLife nenese odpovědnost. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 5. Smlouva mezi CzechLife a kupujícím vzniká akceptací objednávky kupujícího společností CzechLife, která je zaslána kupujícímu na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Přílohou takové akceptace je aktuální znění Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu CzechLife, které tvoří nedílnou část uzavřené smlouvy.
 6. Kupní smlouvou se CzechLife zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že za věc zaplatí CzechLife kupní cenu a věc převezme.
 7. CzechLife si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. CzechLife Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 8. Doklad o zakoupení zboží/služby obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.
 9. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce CzechLife, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. společnosti CzechLife nebo smluvních partnerů CzechLife, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 10. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném CzechLife uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem (to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné) a jsou platné v době uskutečnění objednávky. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
 11. Ve výjimečných případech, kdy nebude prodávající schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, si prodávající vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy, resp. kupní smlouvu neuzavřít a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.
  Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, resp. kupní smlouvu neuzavřít, i v případech, kdy dojde k zásadním změnám cen dodavatele objednaného zboží, nebo došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval prodávajícím navrhnutou změnu kupní smlouvy (navýšení ceny zboží nebo nákladů na přepravu). Kupující s tímto postupem v těchto případech výslovně souhlasí.
 1. CzechLife požaduje úplnou úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od CzechLife, není-li individuálně dohodnuto jinak.
 2. Smlouva je zásadně uzavírána v českém jazyce; pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad smlouvy je směrodatná její česká verze.
 3. Smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém archivu CzechLife za účelem jejího řádného splnění po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím stranám.
 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá. CzechLife si neúčtuje žádné další poplatky kromě celkové ceny zboží uvedené na webových stránkách CzechLife nebo na nabídce firmy CzechLife zaslané kupujícímu, to se netýká příp. smluvní přepravy a způsobů platby.

 

Čl. 4
Náklady na dodání, poštovné a balné

 1. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 2. Objednané zboží bude kupujícímu doručeno využitím služeb smluvního přepravce. Cenu za přepravu (poštovné) a náklady za zabalení věci („balné“), které platí kupující, jsou vždy přehledně uvedeny v zadání objednávky a závisí na způsobu platby za zboží.
 3. Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka dojitá do 17:00 hod. v pracovní dny a akceptace objednávky CzechLife. Cena přepravy se řídí ceníkem aktuálním v den objednávky.
 4. Po Praze je zboží možno kupujícímu kurýrem. To platí pro objednávky dojité do 17:00 pracovního dne, po akceptaci objednávky CzechLife a zaplacení zboží kupujícím. Cena přepravy se řídí ceníkem aktuálním v den objednávky.
 5. CzechLife si vyhrazuje právo doručit dodávku zboží i jindy v případě překročení rozvozové kapacity dopravce, zásahu vyšší moci nebo jakékoliv jiné nepředvídatelné skutečnosti, která znemožní dodání v požadovaný den.
 6. Výše uvedený způsob dodání nelze využít pro výrobky, jejichž fyzické parametry vyžadují zaslání specializovanou přepravní službou, služba je tedy nabízena pouze pro vybrané produkty.
 7. V případě platby předem může zboží převzít pouze osoba, která se musí prokazatelně identifikovat jako osoba oprávněná k vyzvednutí zboží.
 8. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost či poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 9. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem na adresu info@ing3d.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na CzechLife. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, má se však za to, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 10. V případě osobního odběru jsou náklady 0 Kč. Zboží může v tomto případě převzít pouze osoba, která se musí prokazatelně identifikovat jako osoba oprávněná k vyzvednutí zboží, v předem dohodnutém termínu na adrese Petr Švarc, Devětsilová 386, 250 84 Květnice.

 

Čl. 5
Způsob platby a dodání

 1. Platbu je možné realizovat následujícími způsoby:
  1. platba předem převodem na bankovní účet,
  2. na dobírku při doručení vybraných druhů zboží (filamenty) – hotovost přebírá od zákazníka přepravce, kupující hradí navíc tzv. dobírečné,
  3. platba zálohovou fakturou v individuálně dohodnutých případech.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví CzechLife, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
 3. Zboží je zásadně expedováno po připsání částky za objednané zboží na účet prodávajícího.

 

Čl. 6
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:
  1. kupní smlouvu, běží lhůta ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího – obchodní společnost CzechLife s.r.o., Havlíčkova 2545, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, email: info@ing3d.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže uvedené vzorové odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli na adresu CzechLife s.r.o., Petr Švarc, Devětsilová 386, 250 84 Květnice na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to včetně kopie daňového dokladu a odstoupení od smlouvy, ve kterém bude zřetelně uvedeno, že spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy odstupuje (spotřebitel uvede dostatečné identifikační údaje vztahující se k předmětu odstoupení od smlouvy a kupujícího, případně včetně čísla nákupního dokladu a čísla bankovního účtu).
 3. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel přímé náklady spojené s navrácením zboží dle tarifu provozovatele poštovních služeb. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 4. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží (náhradu škody), která vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  Prodávající je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody (částku odpovídající snížené hodnotě zboží) jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči společnosti CzechLife na vrácení kupní ceny s čímž, spotřebitel tímto souhlasí. Společnost CzechLife v tomto případě vrací spotřebiteli jen kupní cenu sníženou o tuto pohledávku. Pokud se zboží vrácené spotřebitelem stane dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo značného poškození) může pohledávka podnikatele odpovídat plné ceně zboží, s čímž tímto spotřebitel souhlasí.
 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které společnost CzechLife splnila s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli CzechLife a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, CzechLife zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
 3. Vzorové Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy


CzechLife s.r.o., se sídlem Poděbradská 56/186, 198 00 Praha 9, IČO 029 35 856

Adresa pro doručování:

CzechLife,s.r.o. Petr Švarc, Devětsilová 386, 250 84 Květnice 2

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………….

Datum objednání: …………………
Číslo objednávky (variabilní symbol): …………………
Datum obdržení: ………….……….

Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………
Adresa spotřebitele: …………………………
Telefon spotřebitele: …………………………
Číslo účtu spotřebitele (pro případ vrácení částky bankovním převodem): …………

Datum …………….
Podpis spotřebitele ………..

 

Reklamační řád

 Čl. 7
Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (jakost při převzetí). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v případě spotřebitelské smlouvy v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to (pokud se neprokáže opak), že věc byla vadná již při převzetí.

 1. U zuživatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.
 2. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána (zboží poškozené, použité, nekompletní apod.),
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat návod na použití zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného použití výrobku v rozporu s návodem k použití nebude právo z vadného plnění uznáno.
 5. Jako potvrzení o nárocích z vadného plnění vystavuje CzechLife ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo dodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).
 6. CzechLife může individuálně poskytnout kupujícímu prodlouženou (smluvní) záruku – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami. Prodloužená záruka je forma služby a kupující si ji za úplatu může u CzechLife zakoupit. Podmínky koupě prodloužené záruky stanovuje předem CzechLife. Prodlouženou záruku může kupující zakoupit u CzechLife i po koupě zboží, během standardně probíhající záruční lhůty. Tuto formu prodloužené záruky může kupující zakoupit za předem odsouhlasených podmínek daných CzechLife.
 7. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál, bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Životnost je tedy doba, po kterou si zboží zachovává své původní vlastnosti. Pokud zboží spotřebitel používá (nikoliv vlastní) déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení či nevhodného skladování, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

Čl. 8
Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a začínají běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.
 2. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@ing3d.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, má se však za to, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 4. Kupující může vadné zboží reklamovat osobně po předchozí telefonické domluvě nebo odeslat poštou na adresu CzechLife, Petr Švarc Děvětsilová 386, 250 84 Květnice. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřešení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Kupující-podnikatel doloží existenci záruky za jakost předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
 7. CzechLife negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky CzechLife neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li CzechLife u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem. Seznam kompatibilních verzí nalezne kupující na webových stránkách CzechLife přímo u jednotlivého zboží.
 8. Nároky z vadného plnění nevznikají při použití nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
 9. Nároky z vadného plnění nevznikají v důsledku špatné obsluhy, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, instalací či skladováním ze strany kupujícího, použitím a instalací, které jsou v rozporu s pokyny prodávajícího, výrobce nebo uživatelskou příručkou, nebo v důsledku přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) nebo pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.
 10. CzechLife neodpovídá za plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá, a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá CzechLife žádnou zodpovědnost.
 11. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.
 12. Nároky z vadného plnění nevznikají při poškození vzniklých (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, nebo které je určeno v uživatelské příručce nebo návodu,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • poškozením zboží v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • úpravy zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
  • poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.
 1. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí v případě rozporu s kupní smlouvou.
 2. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 3. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. 3D tiskárna, skener), ale nekorektní instalace software nebo ovladač, pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V takovém případě může kupující souhlasit s placenou opravou a oprava bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době potřebné k jejímu provedení.
 4. CzechLife má právo reklamaci zamítnout v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 5. Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v zákonné době.

 

Čl. 9
Nároky z vadného plnění

 1. Kupující-spotřebitel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 1. Nároky z vadného plnění vůči kupujícímu-podnikateli vyplývají z § 2106, 2107 a násl. OZ. Kupující-podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Čl. 10
Vyřízení reklamace

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se v případě spotřebitelské smlouvy považuje za podstatné porušení smlouvy. Tato lhůta není závazná vůči Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován telefonicky nebo emailem, který kupující uvedl.
 3. Do celkové doby zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.
 4. Pokud bylo vadné zboží zasláno prodávajícímu přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 5. Nevyzvedne-li spotřebitel věc do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byl vyrozuměn o vyřízení reklamace, je CzechLife oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
 6. Je-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud podnikatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 7. Je-li reklamace spotřebitele vyřízena dodáním nového zboží bez vad, neběží od tohoto okamžiku nová 24 měsíční doba k uplatnění práva z vad.

 

Čl. 11
Ochrana osobních dat

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu CzechLife s.r.o.,Petr Švarc, Devětsilová 386, 250 84 Květnice 2. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům).
 3. CzechLife může dále při poskytnutí souhlasu v souladu s platnými právními předpisy zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

Čl. 12
Závěrečná ujednání

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ujednáními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 2. V případě, že mezi společností CzechLife a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 10. 2019. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., případně dalšími platnými a účinnými právním předpisy České republiky

 

V Pardubicích, dne 1. 10. 2019